Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Links

Relevante links

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212496

Censorformandskabets hjemmeside

Her findes information om censorformandskabet, tilknyttede uddannelser, censornormer, bekendtgørelser mv.

http://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/ledelse_administration/raad_naevn_udvalg/censorformandskab